9 životních lekcí, které nás Bůh učí prostřednictvím NEMOCI. Bez ní bychom si to NIKDY neuvědomili!

Lekce, které se učíme, když jsme nemocní, odříznuti od světa, jsou často právě ty, které bychom se jinde nikdy nenaučili.

Nemoc nás naučí:

1. Povzbuzovat nás k přemýšlení, připomínat nám, že máme duši, tak jako máme tělo – duši nesmrtelnou, duši, která bude žít věčně, ať už ve štěstí nebo v bídě – a pokud se tato duše nezachrání, lepší by bylo, kdybychom se ani nerodili.

2. Že existuje svět po smrti, a že svět, ve kterém nyní žijeme, je jen cvičiště a příprava na další pobyt, kde nebude úpadek, bolest, slzy, bída ani hřích.

3. Nutí nás podívat se na vlastní minulost čestně, spravedlivě a svědomitě . Jsem připraven na velkou změnu, pokud se nezlepším? Opravdu lituji svých hříchů? Jsou mé hříchy odpuštěny a smyty Kristovou krví? Jsem připraven setkat se s Bohem?

4. Nasměrovat nás k tomu, abychom viděli marnost světa a jeho naprostou neschopnost uspokojit nejvyšší a nejhlubší potřeby duše.

5. Přitáhnout k Bibli . I my často necháváme tu požehnanou knihu v dobách zdraví na poličce a může se stát nejbezpečnějším místem pro schování účtů, protože se neotevírá od ledna do prosince. Nemoc však často vytáhne Bibli z police a vrhne nové světlo na obsah jejích stránek.

. Přibližte se k modlitbě. Obávám se, že je mnoho takových, kteří se nikdy nemodlí, nebo jen rychle zamumlá pár zmatených slov ráno a večer, aniž by vůbec přemýšleli o tom, co dělají. Ale modlitba se často stává skutečností, když se objeví údolí stínů smrti.

7. Povzbuzuje k pokání a zříkání se hříchů . Nejsme-li ochotni poslouchat hlas milosti, Bůh nás někdy nutí „poslouchat bič“.

8. Aby nás přivedl ke Kristu. Z naší podstaty nevidíme plnou hodnotu blaženého Spasitele. Ve skrytosti si představujeme, že modlitby, dobré skutky a přijímání svátostí zachrání naše duše. Ale když tělo selže, absolutní potřeba Vykupitele, Prostředníka a Přímluvce se zjeví před očima lidí jasně jako plamen a výlučnost kříže se jim stává jasnější než kdykoli předtím. Nemoc to mnohým umožnila – Krista našli v pokoji pro nemocné.

9. Zvýšit povědomí o soucitu s druhými . Všichni svou povahou ani zdaleka nezaostáváme za vzorem blaženého Mistra, který každému nejen rukama pomáhal, ale s každým i soucítil srdcem. Mám dojem, že nejméně schopní soucitu jsou právě ti, kdo problémy osobně nezažili – a že nejvíce soucitu projevují ti, kteří se sami napili z kalicha bolesti a smutku.

Pokračování na další straně