Silná modlitba matky! Tato slova by měla vyslovit každá žena před spaním, aby ochránila své děti

 Svatý a nesmrtelný Otče  , ze kterého vyzařuje veškerá dobrota a mírnost, zkroušeně se k tobě modlím za děti, které jsi mi dal porodit.

Zachovej je ve svém milosrdenství a svatosti, aby v nich bylo oslaveno tvé jméno. Vždyť mě svou milostí, jak je vychovávat k oslavě tvého svatého jména a k užitku jiných lidí.

Dej mi na to potřebnou trpělivost a sílu. Ó, Pane, osvět rozumnost mých dětí svou moudrostí, aby se naučili milovat tě svou duší a myslí. Vštěpuj jim do srdcí strach a odpor před každou neřestí, aby mohli kráčet správnou cestou bez hříšnosti.

Ozdob jejich duše čistotou, laskavostí, pokorou, pracovitostí, trpělivostí a každou ctností.

Chraň jejich rty před každým pomlouváním a lžími. Požehnej mé děti, aby postupovaly v ctnosti a svatosti a rostly pod tvou ochranou a v lásce k čestným lidem.

Pokračování na další straně